Spring til indhold

Evaluering

Evaluering af Seniorrådsvalg 2021
December 2021

Seniorrådsvalget 2021 blev afholdt som fremmødevalg d. 16. november 2021.
Ifølge vedtægterne skulle vælges to kandidater fra Møn, to fra Præstø, to fra Kalvehave og tre fra
Vordingborg.
Der var 10 kandidater til valg. De fire var opstillet i Vordingborgområdet.

Der var oprindeligt 16 kandidater, som indgav ønske om at stille op. Seks kandidater opfyldte ikke formkravene til at stille op. De seks kandidater blev kontaktet af administrationen og vejledt om at opfylde formkrav. Det ændrede ikke på antallet af kandidater, som kunne stille til valg.

I det følgende evalueres de enkelte faser af forberedelse, forløb og optælling af stemmer mv.

Det er første gang at seniorrådsvalget er afviklet som fremmødevalg. Tidligere blev valget afholdt som brevstemmevalg. Valget skal afholdes hver 4. år som Lov om Ældrerådsvalg foreskriver. Omkostning til valg afholdes af Afdeling for Pleje og Omsorg. Forskel i omkostning mellem brevstemmevalg og fremmødevalg er diæter til tilforordnede og valgstyrere, samt forplejning på valgdagen.
Der er flere ting som kan forbedres i planlægning og afvikling. Men der er også meget som gik godt.

Forhistorien:
Seniorrådet er organisatorisk placeret i Afdeling for Pleje og Omsorg. Kommunalbestyrelsen har for flere valgperioder siden delegeret kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende Seniorrådets aktiviteter til ældrechefen. Det gælder bl.a. godkendelse af valgresultat, hvor Kommunalbestyrelsen orienteres om valgresultatet i forlængelse af at konstituering har fundet sted.
I Vordingborg Kommune har administrationen i Afdeling for Pleje og Omsorg samarbejdet med Ledelsessekretariatet i forhold til forberedelse og afvikling af valget.
I andre kommuner er Seniorråd organiseret under en stabsfunktion som fx Ledelsessekretariatet. Seniorrådet anbefaler at Seniorrådet organiseres under Ledelsessekretariatet. Begrundelsen er bl.a. at Ledelsessekretariatet er øvede i at håndtere fremmødevalg og har et overblik over alle kommunale dagsordener.

Forberedelsen:
De godkendte vedtægter var grundlaget for udarbejdelsen af valgreglerne.
Valgudvalget og administrationen arbejdede med planlægning af valget i overensstemmelse med valgreglerne , så det var muligt at afvikle seniorrådsvalget som fremmødevalg sammen med kommunal- og regionalvalg og under overholdelse af Lov om ældrerådsvalg. Det skulle bl.a. sikres at valgene skulle afholdes adskilt.
For at understøtte den proces bistod en jurist fra Psykiatri og Handicap og valgkoordinator fra Ledelsessekretariatet administrationen i Pleje og Omsorg med at detailplanlægge processen.
I processen blev der bl.a. koordineret formidling, udsendelse af valgkort og beslutninger om indretning af lokaler, samt håndtering af stemmer og proces for optælling blev truffet. Erfaring fra kommunal- og regionalvalg blev inddraget. Og en del af den administrative opgave kunne forenkles som følge af samarbejdet mellem to valgsekretariater.
Udarbejdelse af kandidatlister, stillerlister og annoncering af kandidater fulgte valgreglerne. Dog skete annoncering af kandidater ikke i ugebladene senest d. 5. oktober. Der blev alene annonceret på hjemmesiden, og annoncering i ugebladene skete først ugen efter.

Planlægning af valgdagen
Der var planlagt med tre tilforordnede på hvert valgsted. Det blev ændret til fire på to valgsteder.
Baseret på valgregler og erfaring med fremmødevalg blev vejledning til valgsteder udarbejdet

Vejledningen blev gennemgået med valgstyrere d. 11. november 2021. Hensigten var at alle valgstyrere var klædt på til at mødes på valgdagen med de tilforordnede. Det havde betydning på valgdagen, at valgstyrere var informeret. De fleste valgstyrere mødte op til informationsmødet.
Hensigten med gennemgang af valgreglerne var både at informere og at tilføje eventuelle rettelser i valgreglerne, inden de blev sendt ud på mail til valgstyrere og tilforordnede.
Hensigten var at valgreglerne skulle ligge i print i materialet på valgstedet. De oprindelige var ikke pakket med til alle valgsteder.
De redigerede valgregler blev sendt ud på mail til alle valgstyrere og tilforordnede. Det var ikke alle, som havde modtaget mailen.
Materialet til valgstederne blev pakket i samarbejde med Ledelsessekretariatet. Der var planlagt med at kandidatoversigt skulle hænges op. Kandidatoversigten var ikke pakket med i valgkassen til alle valgsteder. Og det var ikke tydeligt for alle valgsteder, at der både skulle hænges op i stemmeboksen og ved indgang til valgstedet. Det kom der kritik af. Nogle valgte at hænge en stemmeseddel op til formidling af kandidater.
Der var ikke planlagt med at alle havde navneskilte markeret med valgstyrer eller tilforordnet. Det skal organiseres til næste valg.
Nummeratorer var ikke testet. Der var fejl i en på ét valgsted.


Formidling
Formidling af valget skete to steder på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Under Valg og under Seniorrådet hjemmeside om seniorrådsvalg. Siderne var linket til hinanden, så en googlesøgning ledte til begge indgange.
Der har været kritik af, at når der blev googlet kom gamle valg frem. Der er blevet vejledt ved at fremsende link til seniorrådsvalg 2021 for at oplyse om valg og kandidatliste. Der er orienteret om, at der kan komme gamle oplysninger frem, når der googles.
I ugebladene blev der annonceret med en fælles annonce om de tre valg, og senere i forhold til muligheden for at brevstemme til de tre valg.
Seniorrådet afholdt informationsmøder. Annoncering af det ene informationsmøde blev gentaget, da mødet blev flyttet.
Der var kritik i medier og på mails af de planer der var lagt. Der blev fx oprettet en ”Seniorrådsside på facebook af en kandidat til seniorrådsvalget. På denne blev rejst kritik af proces og politiske beslutninger. Der var efterspørgsel efter en kommunal annoncering af kandidater med foto og fortælling om kandidaten.
Der var senere i diverse medier kritik af at information om kandidater blev formidlet, som de gjorde.
Seniorrådet var opmærksomme på, at kandidater skulle promovere sig selv i dags- og ugepressen. Den oprindelige plan med at kandidaterne skulle skrive et antal ord om sig selv fremgik ikke af skemaet til tilmelding som kandidat. Det skal tilføjes.

Indsatsen under valget
Der var mandefald på valgsteder. Bogø manglede valgstyrer. Stege manglede en tilforordnet. Masnedsund fik brug for to ekstra tilforordnede. De blev fundet blandt reserver i Nyraad og i Ørslev. Der var mandefald på stort set alle reserver.
Valgsekretariatet forsøgte at kontakte alle valgsteder mellem kl. 8.15 og 9.30. Det lykkedes stort set ikke at opnå kontakt. Og der var i valgvejledningen ikke orienteret om, at valgsekretariatet ville ringe op til valgstederne.
Valgsekretariatet holdt kontakt med valgsekretariatet for kommunal- og regionalvalg for at sikre sig at valget kørte som planlagt.
Valgsekretariatet modtog opringninger om forskellige spørgsmål fra enkelte valgsteder.

Indsatsen i forbindelse med optælling af stemmer d. 19. november
Alle brevstemmer var modtaget i Stege inden fremmødevalget. Valgbøgerne var korrigeret for brevstemmerne.
Stemmesedler (kasserede, brugte som ubrugte) og valgbøger, samt valgkort fra valgsteder skulle opbevares i DGI-huset og transporteres samlet til Stege d. 17. november.
Transporten til DGI-huset skete ved tilforordnede fra valgstederne og ikke som oprindeligt drøftet ved personale fra Trafik og Ejendomme. Det blev nødvendigt at omplacere de afgivne stemmer fra valgurner til kasser eller poser og sætte valgstedets navn på. En del valgsteder lykkedes med at transportere valgurne med stemmesedler. Fem af valgurnerne ankom til Stege uden valgstedets navn på.
Noget af materialet fra valgsteder blev ved en fejl transporteret til informationen på Vordingborg Rådhus. Materialet blev fundet og transporteret til Stege d. 18. november og 19. november. Imellem materialet var både blanke stemmesedler og udfyldte stemmesedler pakket sammen.
Der var for mange til stede til at tælle stemmer taget i betragtning af, at der var mangelfuld mærkning af stemmerne fra nogle af valgstederne. Det blev imidlertid først opdaget undervejs i stemmeoptælling og ved afstemning af afgivne stemmer, valgbøger og valgkort.
Det blev besluttet at tælle op igen efter prioritering af de stemmesteder, hvor der var 100 % sikkerhed for at alt materiale var i overensstemmelse med hinanden. For til sidst at anvende udelukkelsesmetoden og antage, hvilke valgurner, der hørte til hvilket valgsted. Stemmesedler, valgkort og valgbøger blev gennemgået flere gange.
Der blev talt stemmer frem til kl. 21. Der var ingen tvivl om, at der manglede ca. 310 stemmer. Men det var usikkert, hvor de manglede. Antagelsen var Bogø. Det kunne også være Vestmøn. Men her var overbevisningen at stemmerne passede. Dertil kom, at der var usikkerhed omkring stemmesedlerne fra tre valgsteder i Vordingborgområdet og en tvivl om Bogøstemmer kunne være blandt dem.
Alle oplysninger fra første optælling blev dokumenteret i Excel-ark, som grundet de oplistede usikkerheder, er misvisende.
Det blev besluttet at fintælle.

Fintælling af stemmer d. 22. november
Administration fintalte alle stemmer og talte de registrerede personer i valgbøgerne igen. Og holdt det op imod den registrerede optælling fra 19. november. Der var flere ændringer at registrere, men der manglede 307 stemmer. Og oversigten er stadig misvisende for de enkelte valgsteder.

Resultat blev offentliggjort som følgende:

Ved Seniorrådsvalget 2021 var 16.597 vælgere stemmeberettigede. Der var en stemmeprocent på 50,8 %
7233 over 60-årige afgav deres stemme. Der blev afgivet 745 brevstemmer. 397 stemte blankt og 18
stemmer var ugyldige. Fremmødestemmer fra Bogø mangler i opgørelsen.

Fordeling af stemmer ved Seniorrådsvalget 2021:

Barbara Abel, 1576 stemmer, valgt i Vordingborg
Flemming Bo Hansen, 808 stemmer, valgt i Præstø
Karin Arler, 758 stemmer, valgt på Møn
Allan Huglstad, 758 stemmer, valgt i Vordingborg
Brita Berner Hansen, 701 stemmer, valgt på Møn
Anette Ferdinand, 671 stemmer, valgt i Præstø
Flemming Tejmers, 604 stemmer, valgt i Kalvehave
Jørgen Karl Møller, 457 stemmer, valgt i Vordingborg
Dora Annella Ora Olsen, 245 stemmer, valgt som suppleant, er fra Vordingborg
Mogens Olling, 240 stemmer, valgt i Kalvehave

Ovenstående opgørelse er desværre uden fremmødestemmer fra Bogø. De bortkom i perioden frem til
stemmeoptælling d. 19. november 2021. Og det er desværre ikke lykkedes at fremskaffe materialet.
Som følge af mistanken om at der manglede ca. 300 stemmer blev alle stemmer talt igen 22. november.
Det ændrede ikke på situationen.
Administrationen har analyseret stemmeafgivelsen og er sammen med Seniorrådets formand nået
til den konklusion, at stemmerne fra Bogø ikke vil rykke ved fordelingen af suppleant og øvrige valgte.

Kandidaterne er kontaktet direkte.
Kandidaterne konstituerer sig d. 17. december 2021.

Spørgeskemaundersøgelsen som en del af evaluering af valget
Spørgeskemaundersøgelse til tilforordnede blev udarbejdet 1. december og godkendt af Seniorrådets formand inden udsendelsen.
Spørgeskemaet er udsendt til alle tilforordnede og valgstyrere i deres E-boks. Desværre nogle dage senere end planlagt grundet tekniske vanskeligheder. Et seniorrådsmedlem var behjælpelig med at få teknikken afprøvet indtil det lykkedes at få skemaet til at lande i E-boks.
Svar fremlagt ved evalueringen d. 17. december 2021

Orientering til det kommende seniorråd.
Den samlede evaluering bliver refereret og kan offentliggøres med referatet fra mødet. Og det nye Seniorråd orienteres d. 17. december, når de bydes velkommen af det afgående seniorråd.
Administrationen fortæller, at det nye Seniorråd vil blive orienteret om ansvar og opgaver i Seniorrådets arbejde ved deres første møde d. 21. januar 2022.

Beslutning i Seniorrådet d. 17. december 2021
Seniorråd 2022-2025 overdrages evalueringen bl.a. spørgeskema og denne evaluering.
Seniorråd 2018-2021 stiller sig gerne til rådighed ved evalueringen.